พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สามารถสรุปเป็นข้อความสั้น ๆ ดังนี้

1. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเดือนมกราคม2563(ผู้เสียภาษีอาจโต้แย้งก่อนการแจ้งการราคาประเมินราคาในเดือนกุมภาพันธ์2563)

2. พนักงานประเมินแจ้งราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษีเดือนกุมภาพันธ์2563
(หากผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีน้ันไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ โดยให้ ยื่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบท่ีกำหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี)

3. ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายน
2563

4. ในการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ให้พนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระภายในเดือนพฤษภาคมของปี

5. ภายในเดือนมิถุนายนของปี ให้พนักงานประเมินแจ้งรายการภาษี ค้างชำระให้สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องท่ีของ สานักงานท่ีดินหรือสานักงานที่ดินสาขานั้นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขาจะตกลงกำหนดเวลาเป็นอย่างอื่น

ติดต่อ SCR Survey

phone-call (1)

081-488-4304 (พรชัย)
LINE: 0814884304

map

189/11 ซอยประชัญคดี สุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110