ติดต่อเรา 081-488-4304

การติดต่อ ซื้อขายที่ดิน

1. ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกันให้ครบถ้วน พร้อมตกลงเจรจาค่าใช้จ่ายในการโอน (ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ ค่าภาษีเงินได้ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ)

2. นัดวันไปโอนที่กรมที่ดินทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย (เข้าไปดูเอกสารที่ต้องใช้จากเว็บกรมที่ดิน แล้วเตรียมเอกสารให้ครบ)

3. ถึงกรมที่ดิน ไปตรวจเอกสาร เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสาร ถ้าครบถ้วนจะออกบัตรคิวให้

4. เมื่อถึงคิวกรุณายื่นบัตรคิวให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะทำการหาต้นขั้ว ตรวจสอบเอกสาร ให้นั่งรอประเมิน

5. เจ้าหน้าที่จะประเมินราคาที่ดิน แล้วจดยอดเงินที่จะต้องจ่าย ค่าโอน 

6. จ่ายเงินที่ช่องการเงิน ในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกเอกสารการโอนที่ดินให้

7. เมื่อเอกสารการโอนที่ดินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะเรียกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ดำเนินการลงนามในเอกสาร

8. เจ้าหน้าที่จะส่งโฉนดให้เจ้าหน้าที่อาวุโสผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรารับรองการโอนสลักหลังโฉนด

9. รับโฉนดที่ดิน

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

1.  เงินได้จากการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้  ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.1 เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา  ทั้งนี้ เฉพาะเงินได้จากการขายในส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น

1.2  เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม

1.3 เงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้เฉพาะที่ดินที่ต้องเวนคืน

2.  กรณีบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือกองมรดกที่ยังมิได้  แบ่งเป็นผู้ขายหรือผู้โอน จะต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ในการเรียกเก็บ  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังต่อไปนี้

2.1 สำหรับการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้ เหลือเท่าใด ถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหาร ด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น

ในกรณีการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่งซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา หรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ  ให้คำนวณภาษี ณ ที่จ่าย ตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่งเฉพาะเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกิน 200,000  บาท  ตลอดปีภาษีนั้น  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไต่สวนแล้ว

2.2 สำหรับการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจาก 2.1 ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามอัตราที่กำหนดในข้อ 4 เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น

การหักภาษีตาม2.1  และ 2.2 กรณีขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก  หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางค้าหรือหากำไร เมื่อคำนวณภาษีแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20   ของราคาขาย

คำว่า “จำนวนปีที่ถือครอง” ใน 2.1  หรือ 2.2 หมายถึงจำนวนปีนับตั้งแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ถึงปีที่โอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าเกินสิบปีให้นับเพียงสิบปี เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี

3. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้ขายหรือผู้โอน ให้หักและหรือนำส่งภาษีเงินได้  ในอัตราร้อยละ 1 ของราคาขาย (ทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) กับราคาประเมินทุนทรัพย์  ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวนใดสูงกว่าให้ถือจำนวนนั้นเป็นราคาขาย

4. การหักค่าใช้จ่ายตาม 2.2 ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ดังต่อไปนี้

จำนวนปีที่ถือครอง 1 ปี ร้อยละของเงินได้ 92

จำนวนปีที่ถือครอง 2 ปี ร้อยละของเงินได้ 84

จำนวนปีที่ถือครอง 3 ปี ร้อยละของเงินได้ 77

จำนวนปีที่ถือครอง 4 ปี ร้อยละของเงินได้ 71

จำนวนปีที่ถือครอง 5 ปี ร้อยละของเงินได้ 65

จำนวนปีที่ถือครอง 6 ปี ร้อยละของเงินได้ 60

จำนวนปีที่ถือครอง 7 ปี ร้อยละของเงินได้ 55

จำนวนปีที่ถือครอง 8 ปีขึ้นไป ร้อยละของเงินได้ 50

ติดต่อ SCR Survey

phone-call (1)

081-488-4304 (พรชัย)
LINE: 0814884304

map

189/11 ซอยประชัญคดี สุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110