2i

หน่วยงานราชการ

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกด กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานออกหนังสือแสวงสิทธิในที่ดิน ให้ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และสังหาอริมทรัพย์อย่างอื่นรวมถึงการจัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฏหมายที่ดิน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องกันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

ติดต่อ SCR Survey

phone-call (1)

081-488-4304 (พรชัย)
LINE: 0814884304

map

189/11 ซอยประชัญคดี สุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110